Ochrana osobních úrajů

Zásady jsou platné od: 4.5.2023
Název (jméno): Vojtěch Moťka
Adresa sídla: Bílá Lhota 7, Chudobín 78321
Identifikační číslo: 74097121
Webové stránky: www.motka.cz
Telefon: +420734324766
E-mail: info@motka.cz
Kontakt na pověřence (je-li jmenován):


Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?


Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je poskytování našich produktů a služeb.
Zabýváme se touto činností: Tesařství, zpracování dřeva, poradenská a konzultační činnost,
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Konkrétní účely zpracování:
Poskytování služby, prodej zboží
Přímý marketing na klienty
Nepřímý marketing
Prevence a odhalování podvodů a jiného protiprávního jednání
Ochrana majetku, práv a osob
Interní obchodní a administrativní funkce
Vedení klientských účtů

Jaké jsou právní základy zpracování?


Zpracování osobních údajů v rámci účelů uvedených výše probíhá na základě těchto právních titulů:
Uzavření nebo plnění smlouvy
Plnění právní povinnosti
Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany
Ochrana životně důležitých zájmů subjektu
Plnění úkolů veřejného zájmu, kterým je pověřen správce
SouhlasPokud je nějaké zpracování založené na vašem souhlasu, vždy je takový souhlas dobrovolný a
svobodný, a nebudeme vás tudíž žádným způsobem nutit takový souhlas udělit. Zpracování bez
vašeho souhlasu nebudeme provádět. Souhlas můžete kdykoli odvolat a my přestaneme se
zpracováním, které je na něm založeno. Odvolání souhlasu ale nemá vliv na již provedené
zpracování.
Pokud je zpracování založené na oprávněných zájmech, máte právo proti takovému zpracování podat
námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Naší povinností je zhodnotit, zda jsou na naší
straně dostatečné důvody pro pokračování ve zpracování, a informovat vás o tom.


Jaké údaje zpracováváme?


Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich produktů nebo
služeb, dodržení právních povinností a ochranu vašich nebo našich zájmů.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační údaje základní
Kontaktní údaje
Pokud není uvedeno jinak, jsou výše uvedené údaje nezbytné pro účely uvedené výše a bez jejich
poskytnutí s námi nelze navázat smluvní nebo jiný obdobný vztah. Pokud by byly některé údaje
dobrovolné, upozorníme vás na to.


Odkud údaje získáváme?


Osobní údaje získáváme:
Přímo od subjektů údajů (zákazníků, zaměstnanců apod.)
Vlastní činnost (interní funkce, IT systémy)


Jak s údaji pracujeme?


Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru, zejm. takových,
které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli naše služby
poskytovat.
Automatizované individuální rozhodování a profilování
Automatizovaným individuálním rozhodováním je takové zpracování údajů, které má pro Vás
podstatné důsledky (např. neuzavření smlouvy) a na kterém se přímo nepodílí žádní lidé. Využívají se
k němu tedy výhradně automatické prostředky (aplikace, software, algoritmy apod.). Profilování
znamená automatizované zpracování údajů za účelem zhodnocení určitých osobních aspektů člověka
(pracovní výkony, ekonomická situace, zdraví, chování, preference nebo sledování polohy).
Automatizované individuální rozhodování neprovádíme.
Profilování neprovádíme.


Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje mohou zpracovávat tito příjemci:
Smluvní partneři zajišťující služby a dodávky nutné pro naši činnost
Poskytovatelé specializovaných služeb
Call centrum nebo poskytovatelé jiné obdobné komunikační služby
Obchodní zástupci nebo jiné obdobné distribuční kanály
Poskytovatelé analytiky a monitorování webových stránek nebo aplikací
Poskytovatelé reklamních služeb na webu nebo v aplikaci (včetně remarketingu)
V případě, kdy by se u nás něco měnilo a převáděli jsme naši obchodní nebo jinou činnost jako celek
nebo i její část na jinou osobu, pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této
činnosti týkají. Stejně by to bylo i v případě, že bychom byli v souladu s právními předpisy nuceni
takové změny udělat.
Obdobně můžeme být povinní poskytnout některé údaje na základě právních předpisů oprávněným
orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům určeným závaznými právními předpisy.
Kde mohou být vaše údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského
prostoru. V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to
ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno
v souladu s právními předpisy.


Jak dlouho máme údaje u sebe?


Osobní údaje zpracováváme:
Po dobu plnění smlouvy (poskytování služby, vyřizování objednávky, dodání zboží)
Po ukončení služby nebo dodání zboží z důvodu ochrany práv a legitimních zájmů, zpravidla do
uplynutí promlčecí doby
Po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy


Jaká jsou vaše práva?


Můžete nás požádat o informace o zpracování, o opravu nepřesných údajů, o výmaz údajů v případě
zániku účelu nebo neoprávněného zpracování, máte právo na omezení zpracování, právo na
uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu,
právo na přístup k údajům (kopii údajů) a přenositelnost a právo podat stížnost k dozorovému
úřadu (český Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz)
nebo na místní úřad ochrany osobních údajů (svůj úřad naleznete
zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).
Pokud od nás dostáváte obchodní komunikaci, máte vždy možnost se z této komunikace odhlásit, a to
přes odkaz obsažený v každé takové elektronické zprávě nebo přímou žádostí zaslanou na naše
kontaktní místa.
Pokud jsou požadavky související s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené
(zejm. pokud se opakují), můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
vyřízení požadavku, nebo vaši žádost odmítnout.Kontakty pro žádosti a dotazy týkající se osobních údajů jsou uvedeny v hlavičce tohoto dokumentu.


Jaká bezpečnostní opatření uplatňujeme?


Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli následující opatření:
Zabezpečení zařízení, systémů, sítě, webových stránek
Detekce a prevence útoků a incidentů
Fyzická bezpečnost